Algemene voorwaarden Go-SUB

Algemene verhuurvoorwaarden voor verhuur van Elliptigo fietsen door Go-SUB

DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Elliptigo fiets: een tweewielig voertuig dat door een rechtopstaande persoon wordt aangedreven door spierkracht via twee aandrijfarmen op het achterwiel en dat een snelheid heeft van maximaal 25 km/uur inclusief de accessoire(s) die worden gehuurd;
huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
verhuurder: Go-SUB die als verhuurder de huurovereenkomst sluit;
groepsrit: een rit waarbij een of meer huurders onder begeleiding  van een instructeur worden geïnstrueerd over het normale gebruik van de Elliptigo fiets;    
schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder lijdt als gevolg van
beschadiging (inclusief abnormale slijtage) of vermissing van de Elliptigo fiets, of van toebehoren (zoals een sleutel), of van fietsonderdelen. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervangen van (toebehoren en onderdelen van) de Elliptigo fiets en het derven van huurinkomsten;
berijder: de feitelijk bestuurder van de Elliptigo fiets;
schriftelijk: in geschrift of elektronisch.

Artikel 1 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden gelden voor huurovereenkomsten van Elliptigo fietsen tussen verhuurder en huurder.

Artikel 2 – Het aanbod
1. Huurder mag kiezen of verhuurder een aanbod schriftelijk of mondeling doet. Het aanbod kan direct na uitbrengen schriftelijk of mondeling worden aanvaard.
2. Een aanbod is 48 uur geldig, maar mag door verhuurder worden herroepen als het aanbod afhankelijk is van de beschikbaarheid van een Elliptigo fiets.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van:
– de Elliptigo fiets;
– of er sprake is van een groepsrit;
– de huurperiode;
– de huursom;
– de wijze van betalen;
– de mogelijk bijkomende kosten;
– de eventuele waarborgsom of andere manier van het stellen van zekerheid. Deze waarborgsom bedraagt maximaal € 50,- en kan contant of op een andere wijze worden betaald;
– het feit dat aanvaarding van het aanbod niet vrijblijvend is.
4. In het aanbod staan de openingstijden van het bedrijf en het telefoonnummer waarop het bedrijf te bereiken is.
5. Bij het doen van het aanbod worden deze algemene voorwaarden bijgesloten, dan wel bij het sluiten van de overeenkomst overhandigd. Bij een telefonisch gemaakte huurafspraak worden deze algemene voorwaarden per omgaande schriftelijk toegezonden.

Artikel 3 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. De verhuurder bevestigt de mondelinge overeenkomst schriftelijk, als dat niet gebeurt is de overeenkomst niettemin tot stand gekomen.

2. De huurovereenkomst geldt voor de periode en het tarief zoals in de huurovereenkomst is vermeld of zoals op een andere manier overeengekomen. De huurovereenkomst vermeldt dag en tijdstip waarop de huurperiode begint en eindigt.

Artikel 4 – Ontbinding (bedenktijd) voor consumenten
Het ontbindingsrecht gedurende de termijn van 14 dagen na totstandkoming van de huurovereenkomst is in het geval dat de huurder een consument is niet van toepassing.

Artikel 5 – De prijs en de prijswijzigingen
1. De huursom en eventuele bijkomende kosten worden vooraf overeengekomen. Dit geldt ook voor de eventuele mogelijkheid om tussentijds de prijs te kunnen veranderen. De huursom wordt duidelijk in de huurovereenkomst vermeld.
2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, heeft deze geen invloed op de afgesproken prijs.
3. De consument mag de overeenkomst ontbinden als de prijs omhoog gaat na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar voordat de huurperiode is begonnen.
4. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals een verhoging vanwege btw.
5. Alleen kosten die afgesproken zijn, kunnen aan huurder in rekening worden gebracht. Wel moet de huurder als daar een reden voor is aan de verhuurder schadevergoeding betalen.

Artikel 6 – Betaling
1.De huursom dient bij de aanvang van de huur volledig te worden voldaan.
2. Als de huurperiode binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst begint, dan kan de verhuurder vooruitbetaling tot 50% van de huur vragen. De resterende 50% van de huur dient bij de aanvang van de huur volledig te worden voldaan. Andere bedragen dienen betaald te worden binnen tien dagen na ontvangst van de factuur. De huurder dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de verhuurder na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de huurder de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de verhuurder gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Daarnaast kunnen de door de verhuurder te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen aan de huurder in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de huurder worden afgeweken.

Artikel 7 – Waarborgsom
1. Bij aanvang van de huur kan de verhuurder om betaling van een waarborgsom vragen.

2. Zodra de Elliptigo fiets na afloop van de huurperiode is ingeleverd betaalt de verhuurder de waarborgsom terug. De verhuurder kan de dan nog openstaande kosten verrekenen.
3. In geval van schade van de verhuurder wordt dit ook met de waarborgsom verrekend. Dit terugbetalen zal plaatsvinden zodra duidelijk is welk bedrag er resteert. Het terugbetalen gebeurt zeker binnen twee maanden.
4. Als een andere persoon schade van verhuurder heeft veroorzaakt en verhuurder heeft van deze derde een volledige schadevergoeding hiervoor gekregen, dan wordt de waarborgsom binnen 14 dagen na het verhaal van de schade terugbetaald. Verhuurder zal zich inspannen om schade veroorzaakt door derden zo spoedig mogelijk te verhalen. Verhuurder houdt de huurder op de hoogte van zijn inspanningen.

Artikel 8 – Annulering
Aan het reserveren zijn geen kosten verbonden. Annuleren kan geheel kosteloos mits 24 uur van tevoren schriftelijk (e-mail) kenbaar gemaakt aan de verhuurder anders wordt 1 dag in rekening gebracht. Bij annulering vanaf minder dan 1 dag voor de dag van verhuur is de volle huursom voor 1 dag verschuldigd.

Artikel 9 – De huurperiode en de overschrijding van de huurperiode
1. Huurder moet de Elliptigo fiets uiterlijk op de dag en tijd waarop de huurperiode eindigt
terugbrengen. Het adres staat op de huurovereenkomst. Is er een ander adres afgesproken,
dan moet de Elliptigo fiets daar op tijd worden gebracht. Verhuurder moet de Elliptigo fiets, tijdens openingstijden, in ontvangst nemen.
2. De huurder mag de Elliptigo fiets slechts met toestemming van de verhuurder buiten openingstijden of op een ander adres terugbrengen.
3. Komt de Elliptigo fiets niet volgens afspraak terug na het einde van de (eventueel verlengde) huurperiode, dan kan de verhuurder de Elliptigo fiets onmiddellijk terugnemen. De contractuele verplichtingen van de huurder blijven bestaan tot het moment dat de fiets aan de verhuurder terug is gegeven.
4. Als huurder de Elliptigo fiets niet op tijd inlevert, mag de verhuurder de huurder 20% van de dagdeelhuurprijs in rekening brengen voor elk uur dat de fiets te laat terug komt. Na overschrijding met vijf uur kan per dag tot 1½ keer de dagdeelhuurprijs in rekening worden gebracht. Daarnaast kan de verhuurder om een vergoeding voor schade vragen, zowel voor schade die bestaat, als voor schade die nog zal volgen. Als het door overmacht onmogelijk is en blijft de Elliptigo fiets terug te geven, dan wordt geen hogere huurprijs in rekening gebracht. Hierbij geldt dat overmacht door de huurder moet worden aangetoond.

Artikel 10 – Verplichtingen huurder
1. De huurder moet netjes met de gehuurde Elliptigo fiets omgaan en zorgen dat hij de Elliptigo fiets gebruikt zoals dat is bedoeld en maatregelen treft tegen beschadiging, verlies of diefstal door deze altijd op slot te zetten met de sloten die zijn meegegeven, zoveel mogelijk aan een vast object.
2. De Elliptigo mag alleen worden gebruikt op verharde wegen en/of fietspaden, niet op zandwegen. Het op- en afrijden van trottoirs en stoepranden is niet toegestaan.
3. De Elliptigo fiets mag niet worden gebruikt voor wedstrijden, op een circuit, in halfpipes, voor stunts of op een terrein waarvoor de Elliptigo fiets niet geschikt is.
4. De Elliptigo fiets mag niet worden opgetild aan de aandrijfarmen en/of voetsteunen.
5. Huurder moet de Elliptigo fiets inleveren in dezelfde staat als hij de Elliptigo fiets heeft ontvangen.
6. Bagage mag door de huurder alleen in een voor dit doel geschikte stuurtas worden vervoerd.
7. Huurder moet er op letten dat niet iemand de Elliptigo fiets gebruikt die hiertoe niet in staat is vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking.
8. Huurder mag de Elliptigo fiets niet doorverhuren dan wel uitlenen aan derden.
9. Huurder mag de Elliptigo fiets niet in een ander land dan Nederland gebruiken.
10. Als de Elliptigo fiets defect is, geldt artikel 12 lid 1 en mag de huurder er niet mee doorfietsen als dit het defect vergroot.
11. Huurder is verplicht om de personen die hij de Elliptigo fiets laat gebruiken te wijzen op de regels van de verhuur en er op te letten dat deze zich hier ook aan houden.
12. Huurder moet netjes omgaan met de sleutels van de Elliptigo fiets.

Artikel 11 – Veiligheid
1. Go-SUB stelt het dragen van een fietshelm tijdens het rijden verplicht. Deze wordt door Go-SUB ter beschikking gesteld en is bij de huurprijs inbegrepen. Go-SUB is niet aansprakelijk voor de persoonlijke schade die ontstaat bij ongevallen tijdens het rijden door het niet dragen van de fietshelm.      
2. Go-SUB adviseert het dragen van voor rechtopstaand fietsen geschikt schoeisel tijdens het rijden. De berijder dient zelf te zorgen voor geschikt schoeisel. Go-SUB is niet aansprakelijk voor de persoonlijke schade die ontstaat bij ongevallen tijdens het rijden door het niet dragen van geschikt schoeisel.

Artikel 12 – Instructies voor de huurder
1. Is de Elliptigo fiets zichtbaar defect, heeft deze iets beschadigd, of raakt deze vermist, dan moet huurder deze instructies opvolgen:

– huurder informeert de verhuurder hierover;
– huurder doet dat wat de verhuurder aan hem vraagt;
– huurder geeft uit eigen initiatief of in reactie op een verzoek alle inlichtingen en relevante documenten aan de verhuurder of aan diens verzekeraar;
– huurder laat de Elliptigo fiets zo achter, dat deze behoorlijk beschermd zal zijn tegen beschadiging of vermissing;
– het kan zijn dat verhuurder schadevergoeding van iemand anders wil vragen. Het kan ook voorkomen dat een derde persoon vindt dat verhuurder hem een schadevergoeding moet betalen en dat verhuurder hier tegen in wenst te gaan. In dit soort gevallen moet huurder meewerken.
2. Bij vermissing van de Elliptigo fiets is huurder verplicht melding te doen bij de politie ter plaatse.

Artikel 13 – Verplichtingen verhuurder
1. Op het moment dat de verhuurder een Elliptigo fiets aan huurder meegeeft dan heeft deze de overeengekomen accessoires en specificaties en ook de in Nederland verplicht gestelde uitrusting. Ook zal de Elliptigo fiets schoon zijn, goed onderhouden zijn en (voor zover bij verhuurder bekend of kenbaar) in technisch goede staat.

2. Op de huurovereenkomst staan telefoonnummers waar huurder zich binnen en buiten openingstijden kan melden.
3. Verhuurder inspecteert de Elliptigo fiets direct bij inlevering door huurder op eventuele schade.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid van de huurder voor schade
1. Wanneer de schade volgt uit iets wat de huurder in strijd met artikel 10 wel of niet heeft gedaan, dan moet huurder de schade van verhuurder in principe volledig vergoeden. Een eerste mogelijke uitzondering hierop is dat huurder bewijst dat dit handelen of nalaten aan hem niet toegerekend kan worden. Een tweede uitzondering zou kunnen zijn dat het niet redelijk en billijk is als de huurder alles moet vergoeden.
2. Huurder blijft aansprakelijk voor schade van de verhuurder ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk de Elliptigo fiets heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren. Verhuurder zal de Elliptigo fiets bij eerste gelegenheid inspecteren en zal huurder direct informeren als er schade is ontdekt.
3. Wanneer huurder een andere persoon de Elliptigo fiets laat gebruiken, dan is huurder aansprakelijk voor wat deze personen doen of juist niet doen in overeenstemming met artikel 14 lid 1 en 2 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 15 – Gebreken aan de Elliptigo fiets en aansprakelijkheid van de verhuurder
1. Wanneer huurder aan verhuurder vraagt om gebreken op te lossen, moet verhuurder dit in principe doen. Dit hoeft niet als een gebrek echt niet verholpen kan worden. Het hoeft ook niet, wanneer huurder dit redelijkerwijs eigenlijk niet van verhuurder kan vragen, gelet op het geld dat verhuurder hiervoor zou moeten uitgeven. Als huurder ten opzichte van verhuurder aansprakelijk is voor het gebrek of voor de gevolgen van het gebrek, hoeft de verhuurder de gebreken ook niet op te lossen, zelfs al heeft de huurder hier wel omgevraagd.
2. Wanneer iemand die persoonsschade heeft opgelopen deze schade heeft kunnen verhalen op diens schadeverzekeraar of wanneer zo iemand hier een andere uitkering voor heeft gekregen, dan is verhuurder niet aansprakelijk voor deze persoonsschade.
3. Artikel 15 lid 2 blijft buiten werking als er persoonsschade is, terwijl de verhuurder bij het maken van de huurafspraak van de gebreken wist of had moeten weten, of terwijl er gebreken zijn ontstaan door opzet of grove schuld van verhuurder.

Artikel 16 – Schade en reparaties
1. Reparaties aan de Elliptigofiets zijn voor rekening van verhuurder, tenzij de reparatie het gevolg is van onzorgvuldig gebruik van de Elliptigofiets.

2. Pas na toestemming van de verhuurder mag huurder iemand anders dan de verhuurder de Elliptigo fiets repareren. Verhuurder geeft deze toestemming indien dat in redelijkheid nodig is, gelet op het gebrek zelf en de andere omstandigheden.
3. Als de fiets schade heeft tijdens de huurperiode, dan moet huurder de beschadigde Elliptigo fiets terugbrengen naar de vestiging waar deze gehuurd is. Partijen kunnen bij het melden van de schade afspreken dat dit op een andere locatie gebeurt.
4. Huurder moet schade aan de Elliptigo fiets zo snel als dit redelijkerwijs mogelijk is bij verhuurder melden.
5. Indien verhuurder de verhuurde Elliptigo fiets niet tijdig repareert, terwijl verhuurder dat wel zou moeten doen, dan mag huurder de reparatie zelf (laten) doen en mag
hij om vergoeding van zijn redelijke kosten vragen.
6. Verhuurder is verplicht schade die is ontstaan door een gebrek aan de Elliptigo fiets in de volgende situaties te vergoeden:
– het gebrek was bij het aangaan van de huurovereenkomst al aanwezig en verhuurder wist hier van af of had van de gebreken af moeten weten;
– het gebrek zat er toen al, maar verhuurder heeft op het moment van de afspraak aan huurder gemeld dat de fiets het gebrek niet had;
– het gebrek is ontstaan na het aangaan van de huurovereenkomst, maar is wel aan verhuurder toe te rekenen.

Artikel 17 – Ontbinding van de huur
1. Verhuurder kan de huurovereenkomst beëindigen en de Elliptigo fiets terugnemen op het moment dat:
– huurder tijdens de huurperiode een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, tenzij dit niet ernstig genoeg is voor een ontbinding;
– huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of op hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
– verhuurder van het bestaan van omstandigheden afweet die van zodanige aard zijn dat hij als hij hiervan op de hoogte was geweest- de huurovereenkomst niet (op deze wijze) met huurder zou zijn aangegaan. In dat geval kan verhuurder een vergoeding van kosten, schade en rente blijven vragen.
2. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om de Elliptigo fiets terug te geven.
3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade van huurder als gevolg van ontbinding op grond van dit artikel.

Artikel 18 – Klachten
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij verhuurder, binnen een week nadat huurder heeft ontdekt dat er naar zijn mening iets niet goed is gegaan. Overschrijdt de huurder deze termijn, dan kan deze zijn rechten verliezen.

Artikel 19 – Privacyverklaring
Voor zover de huurovereenkomst verwerking van persoonsgegevens door verhuurder met zich meebrengt fungeert verhuurder als bewerker. In die hoedanigheid zal verhuurder zich houden aan alle op haar rustende wettelijke verplichtingen. De wijze van verwerken van persoonsgegevens is vastgelegd in de privacyverklaring die na te lezen is op de website www.go-sub.nl.

Artikel 20 – Toepasselijk recht en geschillen
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst welke verhuurder en huurder niet in onderling overleg in der minne kunnen regelen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter.

Artikel 21 – Wijziging van deze algemene verhuurvoorwaarden

Verhuurder behoudt zich het recht voor wijzigingen in deze algemene verhuurvoorwaarden aan te brengen.